Voor particulieren

Indienen van aanvragen 

Aanvragen kunnen worden ingediend door middel van het online aanvraagformulier. Alvorens een aanvraag te doen verzoeken wij u om onderstaande informatie over de criteria bij de aanvraag goed door te lezen. 

 1. Wij vragen uw medewerking om de juiste afweging te maken vóór u ons fonds aanschrijft. Aandachtspunten zijn:
  • is het verzoek noodzakelijk of alleen wenselijk? En zijn de financiën van uw cliënt(e) u voldoende duidelijk en door u gecontroleerd? Alleen aanvragen die uit financiële en maatschappelijke noodzaak worden gedaan, zullen kunnen worden gehonoreerd.
  • kunnen familie en vrienden uw cliënt(e) ondersteunen?
  • kan uw cliënt(e) aanspraak maken op voorliggende voorzieningen?
 2. Aanvragen ten behoeve van hulpverlening aan particulieren in financiële nood kunnen uitsluitend worden ingediend door een professionele hulpverlener, die verbonden is aan een instelling voor maatschappelijke dienstverlening of zorginstelling. Dit zijn bijvoorbeeld het Algemeen maatschappelijk werk, het wijkteam, instellingen voor psycho-sociale dienstverlening, sociaal-juridische dienstverlening, organisaties voor matschappelijke opvang, het ziekenhuis, het revalidatiecentrum, de ergotherapeut, of een Blijf van mijn lijf huis.  Cliënten kunnen zelf geen aanvragen indienen. 
 3. Uitsluitend professionele hulpverleners kunnen aanvragen indienen bij het Pape-Fonds. De mogelijkheid van aanvragen staat niet open voor vrijwilligersorganisaties, belangenplatforms, eenmanszaken, vennootschappen onder firma, onderaannemers en ZZP-ers. 
 4. Bij de aanvraag is uw rapportage, vanuit uw professionele visie als hulpverlener noodzakelijk, met een duidelijke onderbouwing van de hulpvraag zoals u die als hulpverlener  ziet. Er kan niet worden volstaan met een motivatiebrief van de cliënt zelf. In de rapportage besteedt u in ieder geval aandacht aan de volgende punten:
  • beschrijving van de sociale achtergrond
  • omschrijving van de probleemsituatie en hoe deze is ontstaan
  • plan van aanpak 
  • concrete vraagstelling aan het Pape-Fonds met een duidelijke motivering van de vraag en te verwachten perpspectief van de aangevraagde gift
  • begroting van het aangevraagd bedrag
 5. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort of verblijfsvergunning) van de cliënt moet worden meegestuurd, waarbij wij vragen om de pasfoto, het Burger Service Nummer en de Machine Readable Zone onzichtbaar/onleesbaar te maken.
 6. Toegekende giften worden uitsluitend overgemaakt naar de instelling die het verzoek indient. Er wordt niet overgemaakt aan cliënten, noch aan bewindvoerders indien zij niet de aanvragende instantie zijn. 

Belangrijk om te weten

 • Het bestuur beslist op grond van de doelstelling van het Pape-Fonds over wat verstandig of rechtvaardig is. 
 • Ondersteuning door ons Fonds is in beginsel eenmalig.
 • De financiële ondersteuning is altijd een schenking.
 • Voorliggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de Wmo, Ziektekostenverzekering en Bijzondere Bijstand, moeten eerst worden benut.
 • In beginsel wordt er alleen in Nederland geholpen.
 • Er kan samengewerkt worden met andere fondsen die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.
 • Financiële ondersteuning wordt  alleen gegeven aan instellingen zonder winstoogmerk.
 • Hoe wij omgaan met uw privacy kunt u lezen in onze Privacyverklaring.