Voor particulieren

Indienen van aanvragen 

Aanvragen kunnen worden ingediend door middel van het online aanvraagformulier.

Lees eerst de pagina "Voor wie?" op deze website.

Alvorens een aanvraag te doen verzoeken wij u om onderstaande informatie over de criteria bij de aanvraag goed door te lezen. 

 1. Wij vragen uw medewerking om de juiste afweging te maken vóór u ons fonds aanschrijft. Aandachtspunten zijn:
  • is het verzoek noodzakelijk of alleen wenselijk? En zijn de financiën van uw cliënt(e) u voldoende duidelijk en door u gecontroleerd? Alleen aanvragen die uit financiële en maatschappelijke noodzaak worden gedaan, zullen kunnen worden gehonoreerd.
  • kunnen familie en vrienden uw cliënt(e) ondersteunen?
  • kan uw cliënt(e) aanspraak maken op voorliggende voorzieningen?
 2. Aanvragen ten behoeve van hulpverlening aan particulieren in financiële nood kunnen uitsluitend worden ingediend door een professionele hulpverlener, die verbonden is aan een instelling voor maatschappelijke dienstverlening of zorginstelling. Dit zijn bijvoorbeeld het Algemeen maatschappelijk werk, het wijkteam, instellingen voor psycho-sociale dienstverlening, sociaal-juridische dienstverlening, organisaties voor maatschappelijke opvang, het ziekenhuis, het revalidatiecentrum, de ergotherapeut, of een Blijf van mijn lijf huis.  Cliënten kunnen zelf geen aanvragen indienen. 
 3. Uitsluitend professionele hulpverleners kunnen aanvragen indienen bij het Pape-Fonds. De mogelijkheid van aanvragen staat niet open voor vrijwilligersorganisaties, belangenplatforms, eenmanszaken, vennootschappen onder firma, onderaannemers en ZZP-ers. 
 4. Bij de aanvraag is uw rapportage, vanuit uw professionele visie als hulpverlener noodzakelijk, met een duidelijke onderbouwing van de hulpvraag zoals u die als hulpverlener  ziet. Er kan niet worden volstaan met een motivatiebrief van de cliënt zelf. In de rapportage besteedt u in ieder geval aandacht aan de volgende punten:
  • beschrijving van de sociale achtergrond
  • omschrijving van de probleemsituatie en hoe deze is ontstaan
  • plan van aanpak 
  • concrete vraagstelling aan het Pape-Fonds met een duidelijke motivering van de vraag en te verwachten perspectief van de aangevraagde gift
  • begroting van het aangevraagd bedrag
 5. Ingeval van een aanvraag voor tandartskosten is een begroting vereist.
 6. Aanvragen voor een elektrische fiets komen alleen in aanmerking voor een gift indien er sprake is van aantoonbare vervoersbehoefte en een lichamelijke, invaliderende beperking; een medische onderbouwing hiervan is vereist. 
 7. Aanvragen voor zaken in de woning dienen onderbouwd te worden door een rapportage van een professionele hulpverlener die de situatie in de woning uit eigen waarneming kent en de noodzaak vanuit diens professionele visie onderbouwt. 
 8. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort of verblijfsvergunning; geen rijbewijs) van de cliënt moet worden meegestuurd.
 9. Bankafschriften van de afgelopen twee maanden (incl. spaarrekeningen) moeten worden meegestuurd (géén screenshots).
 10. Toegekende giften worden uitsluitend overgemaakt naar de instelling die het verzoek indient. Er wordt niet overgemaakt aan cliënten, noch aan bewindvoerders indien zij niet de aanvragende instantie zijn.

Belangrijk om te weten

 • Het bestuur beslist op grond van de doelstelling van het Pape-Fonds over wat verstandig of rechtvaardig is. 
 • Ondersteuning door ons Fonds is in beginsel eenmalig.
 • De financiële ondersteuning is altijd een schenking.
 • Voorliggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de Wmo, Ziektekostenverzekering en Bijzondere Bijstand, moeten eerst worden benut.
 • In beginsel wordt er alleen in Nederland geholpen.
 • Er kan samengewerkt worden met andere fondsen die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.
 • Financiële ondersteuning wordt  alleen gegeven aan instellingen zonder winstoogmerk.
 • Hoe wij omgaan met uw privacy kunt u lezen in onze Privacyverklaring.